Jumaat, 6 Ogos 2010

KANDUNGAN SUKATAN PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN MUKA SURAT
1. Peperiksaan Perkhidmatan
a) Juruaudit Gred W41 1
Bahagian I Peperiksaan Undang-undang
Kerajaan [JPA] 2 - 4
Bahagian II Perlembagaan & Undang-undang } [PPJ]
Bahagian III Perakaunan } [JAN] 5 - 8
Bahagian IV Pengauditan }
b) Penolong Juruaudit Gred W27 9
Bahagian I Peperiksaan Undang-undang [JPA] 10 - 12
Kerajaan
Bahagian II Perlembagaan & Undang-undang } [PPJ]
Bahagian III Perakaunan } [JAN] 13 - 16
Bahagian IV Pengauditan }
c) Pembantu Juruaudit Gred W17
Bahagian II Pengauditan 17
Bahagian III Perakauanan 18 - 19
2. Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) 20
Ke Skim Perkhidmatan Penolong Juruaudit Gred W27.
Seksyen A Perlembagaan, Undang-undang }
Peraturan Pentadbiran & Kewangan} [PPJ]
Seksyen B Perakaunan } [JAN] 21 - 24
Seksyen C Pengauditan }
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
1
PERKH W41
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
BAGI JURUAUDIT GRED W 41
DI JABATAN AUDIT NEGARA
1. Tarikh Sukatan Peperiksaan
Diluluskan Oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam
2. Matlamat Sukatan :
3. Tujuan Peperiksaan :
4. Pegawai Yang Layak :
5. Sukatan Peperiksaan :
(termasuk masa dan soalan)
1 Julai 1995
(i) Untuk menentukan bahawa Undangundang
Umum yang berkaitan dengan
pentadbiran dan bersangkutpaut
dengan kerja harian dalam
pentadbiran dapat diketahui oleh
semua pegawai dalam kumpulan yang
berkenaan.
(ii) Menentukan semua pegawai
memahami undang-undang yang
berkenaan serta tahu
menggunakannya dalam segala
urusan harian mereka.
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi
Juruaudit Gred W41 lantikan terus.
Juruaudit Gred W41 yang masih belum
disahkan dalam Perkhidmatan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
2
BAHAGIAN I : PERINTAH-PERINTAH AM, ARAHAN PENTADBIRAN
DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
SEKSYEN I
A. Perintah Am.
i. Bab A - Lantikan dan Kenaikan Pangkat.
ii. Bab B - Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan.
iii. Bab C - Cuti
iv. Bab E - Rumah dan Bangunan Pejabat.
v. Bab F - Perubatan.
vi. Bab G - Waktu Bekerja dan Lebih Masa.
vii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993
B. Arahan Perbendaharaan
i. Bab A - Acara Kewangan.
ii. Bab B - Acara Perakaunan.
iii. Bab C - Audit, Kehilangan dan Acara Hapus Kira.
iv. Akta Acara Kewangan 1957 (disemak 1972) - Akta No. 61.
C. Tatacara Pengurusan Stor
i. Bab 1 - Am
ii. Bab 2 - Dokumentasi untuk Pemesanan Dan Pengeluaran Barangbarang.
iii. Bab 3 - Membungkus dan Menghantar Barang-barang Stor.
iv. Bab 4 - Tanda Pengenalan Bungkusan.
v. Bab 5 - Penerimaan Barang-barang.
vi. Bab 6 - Tuntutan.
vii. Bab 7 - Sistem Merekod Barang-barang.
viii. Bab 8 - Kawalan Stok.
ix. Bab 9 - Sistem Penyimpanan Stok.
x. Bab 10 - Barang-barang Terhad Tempoh Penggunaan.
xi. Bab 11 - Penstoran Bahan-bahan Kimia Dan Barang-barang Mudah
Terbakar.
xii. Bab 12 - Verifikasi Stok.
xiii. Bab 13 - Pengiraan Stok.
xiv. Bab 14 - Pelupusan Barang-barang.
xv. Bab 15 - Kawalan Barang-barang Takluak.
xvi. Bab 16 - Sistem Perakaunan.
D. Pekeliling Pekhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan.
E. Pekeliling Perbendaharaan / Surat Pekeliling Perbendaharaan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
3
SEKSYEN II
A. Arahan Perkhidmatan
i. Bab 1 - Jabatan Dan Orang ramai.
ii. Bab 2 - Perkara-perkara Perkhidmatan.
iii. Bab 3 - Surat Menyurat.
iv. Bab 4 - Fail Memail.
v. Bab 5 - Memelihara Dan Menyimpan Rekod-rekod Kerajaan.
vi. Bab 6 - Kemudahan-kemudahan Perhubungan.
vii. Bab 7 - Kelengkapan Pejabat.
viii. Bab 8 - Lain-lain Perkara Jabatan.
B. Arahan Keselamatan
i. Panduan, Ancaman dan Tanggungjawab.
ii. Keselamatan Fizikal.
iii. Keselamatan Dokumen.
iv. Keselamatan Peribadi.
C. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
i. PKPA Bil. 1/91
Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon.
ii. PKPA Bil. 2/91
Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa
Kerajaan.
iii. PKPA Bil. 3/91
Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam.
iv. PKPA Bil. 4/91
Garis Panduan Mengenai Strategi-strategi Peningkatan Kualiti Dalam
Perkhidmatan Awam.
v. PKPA Bil. 5/91
Panduan Mengenai Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP)
vi. PKPA Bil. 6/91
Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan
Awam.
vii. PKPA Bil. 7/91
Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)
viii. PKPA Bil. 8/91
Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja.
ix. PKPA Bil. 9/91
Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia.
x. PKPA Bil. 10/91
Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
4
xi. PKPA Bil. 11/91
Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja.
xii. PKPA Bil. 1/92
Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Dalam Perkhidmatan
Awam.
xiii. PKPA Bil. 2/92
Garis Panduan Perancangan Dan Penyediaan Projek Pembangunan.
xiv. PKPA Bil. 3/92
Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM).
xv. PKPA Bil. 4/92
Pengendalian Pengaduan Awam.
xvi Lain-lain Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan
dari semasa ke semasa.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN I - 7 soalan.
SEKSYEN II - 7 soalan.
Calon-calon dikehendaki menjawab LIMA soalan daripada setiap Seksyen.
Soalan : 14 jawab 10 (Esei)
Masa : 3 jam.
Calon-calon hanya dibenarkan merujuk kepada arahan-arahan, perintah-perintah
dan pekeliling-pekeliling di atas sahaja.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
5
PERKH W41
BAHAGIAN II - PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Perlembagaan Persekutuan.
(b) Akta Audit 1957.
(c) Akta Acara Kewangan 1957.
(d) Interpretation Acts 1948 & 1967.
(e) Akta Kontrak Kerajaan 1949
(f) Kanun Tanah Negara 1965
(g) Akta Pengambilan Balik Tanah 1960.
(h) Incorporation (State Legislature Competency) Act 1962.
(i) Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980.
(j) Akta Kumpulan wang Pembangunan 1966.
(k) Akta Kumpulan wang Bekalan Air Negeri
(Tatacara Kewangan dan Perakaunan)
(l) Akta Pemberian Pertambahan Hasil. 1977.
(m) Akta Kerajaan Tempatan 1976
(n) Sarawak Land Code 1958 (Chapter 81)
(o) Sabah Land Ordinance 1980 (Chapter 68)
(p) Akta Cukai Pendapatan 1967.
(q) Akta Kastam 1967.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN A 2 (dua) Soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Aneka Pilihan (15 soalan).
Soalan 2 - Esei.
SEKSYEN B 8 (lapan) Soalan [PILIHAN]
Soalan 1 hingga 8 -Esei.
Calon-calon dikehendaki menjawab ENAM soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A dan mana-mana 4 (empat) soalan pilihan daripada Seksyen B.
Soalan : 10 jawab 6 (Aneka Pilihan dan Esei).
Masa : 3 jam
Calon-calon hanya dibenarkan merujuk kepada undang-undang di atas sahaja.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
6
PERKH W41
BAHAGIAN III - PERAKAUNAN
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Penyediaan Penyata Kewangan bagi semua jenis perniagaan dan jenis
akaun (akaun komersial dan kerajaan) termasuk :
i. Akaun Perkilangan.
ii. Akaun Perniagaan dan Untung Rugi.
iii. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.
iv. Akaun Pembahagian Pendapatan dan Perbelanjaan.
v. Akaun-akaun Syarikat dan Akaun Gabungan (Consolidated Account)
vi. Akaun-akaun Perbadanan Tidak Berniaga.
(b) Piawaian (standard)/Konsep Perakaunan - International & INTOSAI
(c) Analisis terhadap Penyata Kewangan.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN A 2 (dua) soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Praktikal
Soalan 2 - Teori/esei
SEKSYEN B 8 (lapan) soalan [PILIHAN]
Soalan 1 hingga 8 - 4 Praktikal
- 4 Teori/esei
Calon-calon dikehendaki menjawab ENAM soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A dan mana-mana 4 (empat) soalan pilihan daripada Seksyen B.
Soalan : 10 jawab 6 (Praktikal dan Teori/esei).
Masa : 3 jam.
Calon-calon dibenarkan menggunakan mesin kira tetapi tidak dibenarkan merujuk kepada
apa-apa bahan rujukan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
7
PERKH W41
BAHAGIAN IV - PENGAUDITAN
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Prinsip-prinsip dan amalan-amalan audit yang diterima umum.
(b) Metodologi/teknik dan prosedur pengauditan.
(c) Pengauditan Akaun-akaun Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pihak
Berkuasa Tempatan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan dan Negeri.
(d) Perancangan audit dan penyediaan kertas kerja dan laporan audit.
(e) Kawalan Dalaman.
(f) Auditing Standard dan Auditing Guidelines - International & ASOSAI.
(g) Manual Jabatan Audit Negara.
(h) Jenis Pengauditan - Pengauditan Kewangan.
- Pengauditan Prestasi.
- Pengauditan Pematuhan.
(i) Pendekatan Audit - Berlandaskan Sistem.
- Berlandaskan Risiko.
(j) Pengauditan Sistem Berkomputer.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN A 2 (dua) soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Aneka Pilihan (15 soalan)
Soalan 2 - Esei (Pemerhatian/Laporan Audit)
SEKSYEN B 8 (lapan) soalan [PILIHAN]
Soalan 1 hingga 8 - Esei
Calon-calon dikehendaki menjawab ENAM soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A dan mana-mana 4 (empat) soalan pilihan daripada Seksyen B.
Soalan : 10 jawab 6 (Aneka Pilihan dan Esei)
Masa : 3 jam.
Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada apa-apa bahan rujukan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
8
PERKH W41
6. Pengecualian : Calon-calon yang lulus mana-mana Bahagian adalah
dikecualikan daripada mengambil semula Bahagian
tersebut.
7. Keputusan : Lulus/Kandas.
8. Pemeriksa akan i. BAHAGIAN I [JPA]
dilantik oleh : Panel Subjek,
Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia
ii. BAHAGIAN II, III dan IV [JAN]
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
9. Bahasa : Bahasa Melayu.
(Soalan dan Jawapan)
10. Permohonan i. BAHAGIAN I [JPA]
dikemukakan kepada Urusetia Peperiksaan
Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia
ii. BAHAGIAN II, III dan IV [JAN]
Unit Peperiksaan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
11. Pusat Peperiksaan i. BAHAGIAN I [JPA]
akan ditentukan oleh : Urusetia Peperiksaan
Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia
ii. BAHAGIAN II, III dan IV [JAN]
Unit Peperiksaan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
12. Keseringan Peperiksaan : 2 kali setahun.
13. Tarikh akhir i. BAHAGIAN I [JPA]
mengemukakan 1½ bulan sebelum tarikh peperiksaan.
permohonan
ii. BAHAGIAN II, III dan IV [JAN]
1 bulan sebelum tarikh peperiksaan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
9
PERKH W27
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
BAGI PENOLONG JURUAUDIT GRED W 27
DI JABATAN AUDIT NEGARA
1. Tarikh Sukatan Peperiksaan
Diluluskan Oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam
2. Matlamat Sukatan :
3. Tujuan Peperiksaan :
4. Pegawai Yang Layak :
5. Sukatan Peperiksaan :
(termasuk masa dan soalan)
1 Julai 1995
(i) Untuk menentukan bahawa Undangundang
Umum yang berkaitan dengan
pentadbiran dan bersangkutpaut
dengan kerja harian dalam
pentadbiran dapat diketahui oleh
semua pegawai dalam kumpulan yang
berkenaan.
(ii) Menentukan semua pegawai
memahami undang-undang yang
berkenaan serta tahu
menggunakannya dalam segala
urusan harian mereka.
Untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi
Penolong Juruaudit Gred W27 lantikan terus.
Penolong Juruaudit Gred W27 yang masih
belum disahkan dalam Perkhidmatan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
10
PERKH W27
BAHAGIAN I : PERINTAH-PERINTAH AM, ARAHAN PENTADBIRAN
DAN PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
SEKSYEN I
A. Perintah Am.
i. Bab A - Lantikan dan Kenaikan Pangkat.
ii. Bab B - Elaun-elaun Dalam Perkhidmatan.
iii. Bab C - Cuti
iv. Bab E - Rumah dan Bangunan Pejabat.
v. Bab F - Perubatan.
vi. Bab G - Waktu Bekerja dan Lebih Masa.
vii. Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993
B. Arahan Perbendaharaan
i. Bab A - Acara Kewangan.
ii. Bab B - Acara Perakaunan.
iii. Bab C - Audit, Kehilangan dan Acara Hapus Kira.
iv. Akta Acara Kewangan 1957 (disemak 1972) - Akta No. 61.
C. Tatacara Pengurusan Stor
i. Bab 1 - Am
ii. Bab 2 - Dokumentasi untuk Pemesanan Dan Pengeluaran Barangbarang.
iii. Bab 3 - Membungkus dan Menghantar Barang-barang Stor.
iv. Bab 4 - Tanda Pengenalan Bungkusan.
v. Bab 5 - Penerimaan Barang-barang.
vi. Bab 6 - Tuntutan.
vii. Bab 7 - Sistem Merekod Barang-barang.
viii. Bab 8 - Kawalan Stok.
ix. Bab 9 - Sistem Penyimpanan Stok.
x. Bab 10 - Barang-barang Terhad Tempoh Penggunaan.
xi. Bab 11 - Penstoran Bahan-bahan Kimia Dan Barang-barang Mudah
Terbakar.
xii. Bab 12 - Verifikasi Stok.
xiii. Bab 13 - Pengiraan Stok.
xiv. Bab 14 - Pelupusan Barang-barang.
xv. Bab 15 - Kawalan Barang-barang Takluak.
xvi. Bab 16 - Sistem Perakaunan.
D. Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan.
E. Pekeliling Perbendaharaan / Surat Pekeliling Perbendaharaan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
11
SEKSYEN II
A. Arahan Perkhidmatan
i. Bab 1 - Jabatan Dan Orang ramai.
ii. Bab 2 - Perkara-perkara Perkhidmatan.
iii. Bab 3 - Surat Menyurat.
iv. Bab 4 - Fail Memail.
v. Bab 5 - Memelihara Dan Menyimpan Rekod-rekod Kerajaan.
vi. Bab 6 - Kemudahan-kemudahan Perhubungan.
vii. Bab 7 - Kelengkapan Pejabat.
viii. Bab 8 - Lain-lain Perkara Jabatan.
B. Arahan Keselamatan
i. Panduan, Ancaman dan Tanggungjawab.
ii. Keselamatan Fizikal.
iii. Keselamatan Dokumen.
iv. Keselamatan Peribadi
C. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
i. PKPA Bil. 1/91
Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan Telefon.
ii. PKPA Bil. 2/91
Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa
Kerajaan.
iii. PKPA Bil. 3/91
Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam.
iv. PKPA Bil. 4/91
Garis Panduan Mengenai Strategi-strategi Peningkatan Kualiti Dalam
Perkhidmatan Awam.
v. PKPA Bil. 5/91
Panduan Mengenai Sistem Penjadualan Yang Bersepadu (SIAP)
vi. PKPA Bil. 6/91
Panduan Mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan
Awam.
vii. PKPA Bil. 7/91
Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)
viii. PKPA Bil. 8/91
Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja.
ix. PKPA Bil. 9/91
Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia.
x. PKPA Bil. 10/91
Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kaunter.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
12
xi. PKPA Bil. 11/91
Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja.
xii. PKPA Bil. 1/92
Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Dalam Perkhidmatan
Awam.
xiii. PKPA Bil. 2/92
Garis Panduan Perancangan Dan Penyediaan Projek Pembangunan.
xiv. PKPA Bil. 3/92
Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM).
xv. PKPA Bil. 4/92
Pengendalian Pengaduan Awam.
xvi Lain-lain Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam yang dikeluarkan
dari semasa ke semasa.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN I - 7 soalan.
SEKSYEN II - 7 soalan.
Calon-calon dikehendaki menjawab LIMA soalan daripada setiap Seksyen.
Soalan : 14 jawab 10 (Esei)
Masa : 3 jam.
Calon-calon hanya dibenarkan merujuk kepada arahan-arahan, perintah-perintah
dan perkeliling-perkeliling di atas sahaja.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
13
PERKH W27
BAHAGIAN II - PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Perlembagaan Persekutuan.
(b) Akta Audit 1957.
(c) Akta Acara Kewangan 1957.
(d) Interpretation Acts 1948 & 1967.
(e) Akta Kontrak Kerajaan 1949
(f) Kanun Tanah Negara 1965
(g) Akta Pengambilan Balik Tanah 1960.
(h) Incorporation (State Legislature Competency) Act 1962.
(i) Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980.
(j) Akta Kumpulan wang Pembangunan 1966.
(k) Akta Pemberian Pertambahan Hasil. 1977.
(l) Akta Kerajaan Tempatan 1976
(m) Sarawak Land Code 1958 (Chapter 81)
(n) Sabah Land Ordinance 1980 (Chapter 68)
(o) Akta Cukai Pendapatan 1967.
(p) Akta Kastam 1967.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN A 2 (dua) Soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Aneka Pilihan (15 soalan).
Soalan 2 - Esei.
SEKSYEN B 8 (lapan) Soalan [PILIHAN]
Soalan 1 hingga 8 -Esei.
Calon-calon dikehendaki menjawab ENAM soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A dan mana-mana 4 (empat) soalan pilihan daripada Seksyen B.
Soalan : 10 jawab 6 (Aneka Pilihan dan Esei).
Masa : 3 jam
Calon-calon hanya dibenarkan merujuk kepada undang-undang di atas sahaja.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
14
PERKH W27
BAHAGIAN III - PERAKAUNAN
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Penyediaan Penyata Kewangan bagi semua jenis perniagaan dan jenis
akaun (akaun komersial dan kerajaan) termasuk :
i. Akaun Perkilangan.
ii. Akaun Perniagaan dan Untung Rugi.
iii. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.
iv. Akaun Pembahagian Pendapatan dan Perbelanjaan.
v. Akaun-akaun Perbadanan Tidak Berniaga.
(b) Piawaian (standard)/Konsep Perakaunan - International & INTOSAI
(c) Analisis terhadap Penyata Kewangan.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN A 2 (dua) soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Praktikal
Soalan 2 - Teori/esei
SEKSYEN B 8 (lapan) soalan [PILIHAN]
Soalan 1 hingga 8 - 4 Praktikal
- 4 Teori/esei
Calon-calon dikehendaki menjawab ENAM soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A dan mana-mana 4 (empat) soalan pilihan daripada Seksyen B.
Soalan : 10 jawab 6 (Praktikal dan Teori/esei).
Masa : 3 jam.
Calon-calon dibenarkan menggunakan mesin kira tetapi tidak dibenarkan merujuk kepada
apa-apa bahan rujukan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
15
PERKH W27
BAHAGIAN IV - PENGAUDITAN
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Prinsip-prinsip dan amalan-amalan audit yang diterima umum.
(b) Metodologi/teknik dan prosedur pengauditan.
(c) Pengauditan Akaun-akaun Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pihak
Berkuasa Tempatan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan dan Negeri.
(d) Perancangan audit dan penyediaan kertas kerja dan laporan audit.
(e) Kawalan Dalaman.
(f) Auditing Standard dan Auditing Guidelines - International & ASOSAI.
(g) Manual Jabatan Audit Negara.
(h) Jenis Pengauditan - Pengauditan Kewangan.
- Pengauditan Prestasi.
- Pengauditan Pematuhan.
(i) Pendekatan Audit - Berlandaskan Sistem.
- Berlandaskan Risiko.
(j) Pengauditan Sistem Berkomputer.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN A 2 (dua) soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Aneka Pilihan (15 soalan)
Soalan 2 - Esei (Pemerhatian/Laporan Audit)
SEKSYEN B 8 (lapan) soalan [PILIHAN]
Soalan 1 hingga 8 - Esei
Calon-calon dikehendaki menjawab ENAM soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A dan mana-mana 4 (empat) soalan pilihan daripada Seksyen B.
Soalan : 10 jawab 6 (Aneka Pilihan dan Esei)
Masa : 3 jam.
Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada apa-apa bahan rujukan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
16
PERKH W27
6. Pengecualian : Calon-calon yang lulus mana-mana Bahagian adalah
dikecualikan daripada mengambil semula Bahagian
tersebut.
7. Keputusan : Lulus/Kandas.
8. Pemeriksa akan i. BAHAGIAN I [JPA]
dilantik oleh : Panel Subjek,
Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia
ii. BAHAGIAN II, III dan IV [JAN]
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
9. Bahasa : Bahasa Melayu.
(Soalan dan Jawapan)
10. Permohonan i. BAHAGIAN I [JPA]
dikemukakan kepada Urusetia Peperiksaan
Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia
ii. BAHAGIAN II, III dan IV [JAN]
Unit Peperiksaan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
11. Pusat Peperiksaan i. BAHAGIAN I [JPA]
akan ditentukan oleh : Urusetia Peperiksaan
Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia
ii. BAHAGIAN II, III dan IV [JAN]
Unit Peperiksaan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
12. Keseringan Peperiksaan : 2 kali setahun.
13. Tarikh akhir i. BAHAGIAN I [JPA]
mengemukakan 1½ bulan sebelum tarikh peperiksaan.
Permohonan
ii. BAHAGIAN II, III dan IV [JAN]
1 bulan sebelum tarikh peperiksaan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
17
PERKH W17
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
BAGI PEMBANTU JURUAUDIT GRED W 17
DI JABATAN AUDIT NEGARA
BAHAGIAN II – PENGAUDITAN
Soalan –soalan yang akan ditanya kepada calon adalah berdasakan perkara-perkara
berikut:
a) Prinsip-prinsip dan amalan-amalan audit yang diterima umum
b) Metodologi/teknik dan prosedur auditan
c) Auditan Akaun-akaun Kerajaan Persekutuan & Negeri, Pihak Berkuasa
Tempatan dan Badan –badan Berkanun Persekutuan & Negeri
d) Penyediaan kertas kerja dan surat-menyurat audit
e) “ Auditing Standards ” dan “ Auditing Guidelines ” International & ASOSAI
f) Pemahaman konsep Auditan Kewangan, Prestasi dan Pematuhan
g) Auditan Sistem Berkomputer
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut:-
SEKSYEN A 2 (dua )soalan
Soalan 1 -Aneka Pilihan (15 soalan) [Wajib]
Soalan 2 -Surat-menyurat Audit
SEKSYEN B 6 (enam) soalan
Soalan 1 hingga 6 -Esei [Pilihan]
Calon-calon dikehendaki menjawab LIMA soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A dan mana-mana 3 (tiga) soalan pilihan daripada Seksyen B.
Soalan : 8 jawab 5 (Aneka Pilihan dan Esei)
Masa : 3 jam
Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada apa-apa bahan rujukan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
18
PERKH W17
BAHAGIAN III – SIMPANKIRA & PERAKAUNAN
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan perkara-perkara
berikut:
a) Tujuan, format dan penggunaan perkara-perkara berikut:-
i) Buku Tunai
ii) Lejer
iii) Buku Catatan Pertama
iv) Jurnal
v) Akaun-akaun bank – transaksi dan penyesuaian
b) Merekod transaksi dalam rekod-rekod perakaunan dan penyediaan Imbangan
Duga
c) Penyediaan penyata kewangan bagi jenis perniagaan dan jenis akaun (akaun
komersial dan kerajaan) termasuk:-
i) Akaun Perkilangan
ii) Akaun Perniagaan dan Untung Rugi
iii) Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan
iv) Akaun Penerimaan dan Pembayaran
v) Akaun-akaun Perbadanan Tidak Berniaga
d) Piawaian (standards)/Konsep Perakaunan – International & INTOSAI
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut:-
SEKSYEN A 2 (dua )soalan
Soalan 1 -Praktikal [Wajib]
Soalan 2 -Teori/esei
SEKSYEN B 8 (lapan) soalan
Soalan 1 hingga 8 -4 Praktikal [Pilihan]
-4 Teori/esei
Calon-calon dikehendaki menjawab ENAM soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A dan mana-mana 4 (empat) soalan pilihan daripada Seksyen B.
Soalan : 10 jawab 6 (Praktikal dan Teori/esei)
Masa : 3 jam
Calon-calon dibenar menggunakan mesin kira tetapi tidak dibenarkan merujuk kepada apaapa
bahan rujukan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
19
6. Pengecualian Calon-calon yang lulus mana-mana Bahagian adalah
Dikecualikan daripada mengambil semula Bahagian
tersebut.
7. Keputusan Lulus/Kandas
8. Pemeriksa akan i. Bahagian I -
Dilantik oleh Panel Subjek,
Jabatan Perkhidmatan Awam,
Malaysia.
ii. Bahagian II, III & IV
Panel Subjek
Jabatan Audit Negara
Malaysia.
9. Bahasa Bahasa Malaysia
(Soalan & Jawapan)
10. Permohonan dikemukakan i. Bahagian I -
Urusetia Peperiksaan,
Jabatan Perkhidmatan Awam,
Malaysia.
ii. Bahagian II, III & IV -
Urusetia Peperiksaan,
Jabatan Audit Negara Malaysia.
11. Pusat Peperiksaan i. Bahagian I -
Urusetia Peperiksaan,
Jabatan Perkhidmatan Awam,
Malaysia.
ii. Bahagian II, III & IV
Urusetia Peperiksaan,
Jabatan Audit Negara
Malaysia.
12. Keseiringan Peperiksaan 2 kali setahun
13. Tarikh akhir mengemukakan i. Bahagian I -
1 ½ bulan sebelum tarikh peperiksaan
ii. Bahagian II, III & IV -
1 bulan sebelum tarikh peperiksaan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
20
KPSL W27
SUKATAN PEPERIKSAAN KHAS UNTUK MEMASUKI
SKIM PERKHIDMATAN PENOLONG JURUAUDIT GRED W27
DI JABATAN AUDIT NEGARA
1. Tarikh Sukatan Peperiksaan
Diluluskan Oleh
Jabatan Perkhidmatan Awam
2. Tarikh Kuatkuasa Skim :
3. Matlamat Sukatan :
4. Tujuan Peperiksaan :
5. Pegawai Yang Layak
Menduduki Peperiksaan Ini:
6. Sukatan Peperiksaan :
(termasuk masa dan soalan)
1 April 1996
1 Januari 1992
(i) Untuk mengukur kesesuaian
seseorang pegawai dari segi
potensinya untuk menjawat jawatan
dalam Skim Perkhidmatan Penolong
Juruaudit Gred W27.
(ii) Untuk menguji kemahiran seseorang
pegawai berdasarkan kepada
pengalaman dalam tugas-tugas
harian.
Untuk memenuhi sebahagian daripada syaratsyarat
kelayakan masuk ke Skim
Perkhidmatan Penolong Jururaudit Gred W27
melalui urusan kenaikan pangkat secara
lantikan.
Pembantu Juruaudit Gred W17, W22 dan
W26 yang telah disahkan dalam perkhidmatan
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
21
KPSL W27
BAHAGIAN I - HAL EHWAL PENOLONG JURUAUDIT
Bahagian ini mengandungi 3 seksyen iaitu Seksyen A, B dan C.
SEKSYEN A - PERLEMBAGAAN, UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN
KEWANGAN DAN PENTADBIRAN
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Perlembagaan Persekutuan.
(b) Akta Audit 1957.
(c) Akta Acara Kewangan 1957.
(d) Interpretation Acts 1948 & 1967.
(e) Akta Kontrak Kerajaan 1949
(f) Kanun Tanah Negara 1965
(g) Akta Pengambilan Balik Tanah 1960.
(h) Incorporation (State Legislature Competency) Act 1962.
(i) Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980.
(j) Akta Kumpulan wang Pembangunan 1966.
(k) Akta Pemberian Pertambahan Hasil. 1977.
(l) Akta Kerajaan Tempatan 1976
(m) Sarawak Land Code 1958 (Chapter 81)
(n) Sabah Land Ordinance 1980 (Chapter 68)
(o) Akta Cukai Pendapatan 1967.
(p) Akta Kastam 1967.
(q) Perintah-perintah Am.
(r) Peraturan-peraturan Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Awam 1993.
(s) Arahan Perbendaharaan.
(t) Tatacara Pengurusan Stor.
(u) Pekeliling Perkhidmatan dan Surat Pekeliling Perkhidmatan
(v) Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Perbendaharaan.
(w) Arahan Perkhidmatan.
(x) Peraturan-peraturan Keselamatan.
(y) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.
Soalan-soalan akan disediakan seperti berikut :
SEKSYEN A1 2 (dua) Soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Aneka Pilihan (12 soalan).
Soalan 2 - Esei.
SEKSYEN A2 4 (empat) Soalan [PILIHAN]
Soalan 1 hingga 4 -Esei.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
22
KPSL W27
Calon-calon dikehendaki menjawab EMPAT soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen A1 dan mana-mana 2 (dua) soalan pilihan daripada Seksyen A2.
Soalan : 6 jawab 4 (Aneka Pilihan dan Esei).
Masa : 2 jam
Calon-calon hanya dibenarkan merujuk kepada undang-undang di atas sahaja.
SEKSYEN B - PERAKAUNAN
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Penyediaan Penyata Kewangan bagi semua jenis perniagaan dan jenis akaun
(akaun komersial dan kerajaan) termasuk :
i. Akaun Perkilangan.
ii. Akaun Perniagaan dan Untung Rugi.
iii. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.
iv. Akaun Pembahagian Pendapatan dan Perbelanjaan.
v. Akaun-akaun Perbadanan Tidak Berniaga.
(b) Piawaian (standard)/Konsep Perakaunan - International & INTOSAI
(c) Analisis terhadap Penyata Kewangan.
Struktur soalan-soalan yang akan disediakan bagi SEKSYEN ini adalah seperti berikut :
SEKSYEN B1 2 (dua) soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Praktikal
Soalan 2 - Teori/esei
SEKSYEN B2 4 (empat) soalan [PILIHAN]
Soalan 1(a) - Teori/Esei
1(b) - Praktikal
Soalan 2(a) - Teori/Esei
2(b) - Praktikal
Soalan 3(a) - Teori/Esei
3(b) - Praktikal
Soalan 4(a) - Teori/Esei
4(b) - Praktikal
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
23
KPSL W27
Calon-calon dikehendaki menjawab EMPAT soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen B1 dan mana-mana 2 (dua) soalan pilihan daripada Seksyen B2.
Soalan : 6 jawab 4 (Praktikal dan Teori/esei).
Masa : 2 jam.
Calon-calon dibenarkan menggunakan mesin kira tetapi tidak dibenarkan merujuk kepada apaapa
bahan rujukan.
SEKSYEN C - PENGAUDITAN
Soalan-soalan yang akan ditanya kepada calon-calon adalah berdasarkan kepada perkaraperkara
berikut :
(a) Prinsip-prinsip dan amalan-amalan audit yang diterima umum.
(b) Metodologi/teknik dan prosedur pengauditan.
(c) Pengauditan Akaun-akaun Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pihak Berkuasa
Tempatan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan dan Negeri.
(d) Perancangan audit dan penyediaan kertas kerja dan laporan audit.
(e) Kawalan Dalaman.
(f) Auditing Standard dan Auditing Guidelines - International & ASOSAI.
(g) Manual Jabatan Audit Negara.
(h) Jenis Pengauditan - Pengauditan Kewangan.
- Pengauditan Prestasi.
- Pengauditan Pematuhan.
(i) Pendekatan Audit - Berlandaskan Sistem.
- Berlandaskan Risiko.
(j) Pengauditan Sistem Berkomputer.
Struktur soalan-soalan yang akan disediakan bagi SEKSYEN ini adalah seperti berikut :
SEKSYEN C1 2 (dua) soalan [WAJIB]
Soalan 1 - Aneka Pilihan (12 soalan)
Soalan 2 - Esei (Pemerhatian/Laporan Audit)
SEKSYEN C2 4 (empat) soalan [PILIHAN]
Soalan 1 hingga 4 - Esei
Calon-calon dikehendaki menjawab EMPAT soalan, iaitu kedua-dua soalan wajib daripada
Seksyen C1 dan mana-mana 2 (dua) soalan pilihan daripada Seksyen C2.
Soalan : 6 jawab 4 (Aneka Pilihan dan Esei)
Masa : 2 jam.
Calon-calon tidak dibenarkan merujuk kepada apa-apa bahan rujukan.
Panel Peperiksaan Jabatan
Jabatan Audit Negara
Malaysia
24
7. Keputusan : Lulus/Kandas.
Untuk lulus peperiksaan ini, calon-calon perlu lulus ketigatiga
seksyen A, B dan C dalam tempoh TIGA TAHUN
BERTURUTAN
8. Pemeriksa akan Panel Peperiksaan Jabatan
dilantik oleh : Jabatan Audit Negara
Malaysia
9. Bahasa : Bahasa Melayu.
(Soalan dan Jawapan)
10. Permohonan Unit Peperiksaan
dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara
Malaysia
11. Pusat Peperiksaan Unit Peperiksaan
akan ditentukan oleh : Jabatan Audit Negara
Malaysia
12. Keseringan Peperiksaan : Sekali setahun.
13. Tarikh akhir 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan
mengemukakan
permohonan :

Tiada ulasan:

Catat Ulasan